Privacy

Pondje-Eraf hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik je heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pondje-eraf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

 • jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je  hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Als Pondje-eraf ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pondje-eraf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • de overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pondje-eraf de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Pondje-eraf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van  (oud) cliënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pondje-eraf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • administratieve doeleinden;
 • het uitvoering geven aan de coaching-overeenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • de coaching-overeenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pondje-eraf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht
 • meetgegevens (leeftijd, lengte, gewicht, BMI, Vet%, Spier%, middelomtrek)
 • gegevens over gezondheid (huisarts/specialist/therapeut, zorgverzekering, ziektes/aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, eventuele zwangerschap)
 • eventueel gegevens van familie, levensovertuiging, leefstijl (beweging, sport, roken, drinken, slapen, eetgewoonten) en andere persoonlijke gegevens, die in het belang zijn van het consult

 

Jouw persoonsgegevens worden door Pondje-eraf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van (eventuele) nieuwsbrief abonnees worden door Pondje-eraf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pondje-eraf de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) e-mailadres.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Pondje-eraf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de periode dat je aangemeld bent.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van (eventuele) prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Pondje-eraf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pondje-eraf de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Pondje-eraf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de periode dat je gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Persoonsgegevens van (eventuele) medewerkers worden door Pondje-eraf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • de arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pondje-eraf de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • bankgegevens.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Pondje-eraf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat je een contract hebt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan Pondje-eraf geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Pondje-eraf gebruik van een derde partij voor:

 

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Pondje-eraf geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkers-overeenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Pondje-eraf uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Pondje-eraf de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij Pondje-eraf opvraagt. In een dergelijk geval dient Pondje-eraf medewerking te verlenen en is zij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Pondje-eraf persoonsgegevens delen met derden, indien jij haar daar schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Pondje-eraf verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Pondje-eraf verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Pondje-eraf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Pondje-eraf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft zij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • alle personen die namens Pondje-eraf van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Pondje-eraf hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Pondje-eraf pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Pondje-eraf maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Pondje-eraf test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
 • De (eventuele) medewerkers van Pondje-eraf zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Pondje-eraf van je ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Pondje-eraf of door één van haar verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door Pondje-eraf te laten overdragen aan jouwzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Pondje-eraf kan jou vragen om je te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht Pondje-eraf jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vraag ik je hierover direct contact met Pondje-eraf op te nemen. Kom je er samen met Pondje-eraf niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als je naar aanleiding van bovenstaande Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Pondje-eraf!

 

Contactgegevens

 

Pondje-eraf

Mevr. A.G. Siegers (Anneke)

Stobbenven 5

9302 EN

Roden

a.siegers4@kpnplanet.nl

Tel. 050-5011470

06-16433646

 TERUG